Có 1 kết quả:

khư y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vén tay áo lên. Xắn vạt áo lên.