Có 1 kết quả:

bị cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn choàng của đàn bà.