Có 1 kết quả:

tài phán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ luật pháp, chỉ sự xét xử và quyết định của tòa án.