Có 1 kết quả:

tài định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ pháp luật, chỉ sự quyết định của tòa án, theo luật lệ quốc gia.