Có 1 kết quả:

tài thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm nên. Tạo nên.

Một số bài thơ có sử dụng