Có 1 kết quả:

bầu liễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom góp của cải.