Có 1 kết quả:

duệ trụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cháu các đời xa.