Có 1 kết quả:

cừu cát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cách ăn mặc sơ sài, tầm thường.