Có 1 kết quả:

ấp ấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mùi thơm thấm vào quần áo.

Một số bài thơ có sử dụng