Có 2 kết quả:

bổ chánhbổ chính

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Thêm vào cho đủ vả sửa chữa sai lầm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thêm vào cho đủ vả sửa cho đúng.