Có 1 kết quả:

trang phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung quần áo và các vật đeo trên người cho đẹp.