Có 1 kết quả:

trang diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn mặc trau chuốt mặt ngoài. Ta thường đọc là Chưng diện.