Có 1 kết quả:

tì tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng cấp dưới, giúp việc cho cấp trên.

Một số bài thơ có sử dụng