Có 1 kết quả:

sỉ chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lột bỏ công việc và địa vị. Cũng như Cách chức.