Có 1 kết quả:

sỉ cách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lột bỏ. Tước đoạt, .