Có 1 kết quả:

loã thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình trần trụi, không tiền bạc, ý nói nghèo khổ — Như Loã thể 裸體.