Có 1 kết quả:

chế tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình thức may cắt. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Hiếu ngũ sắc y phục, chế tài giai hữu vĩ hình” 好五色衣服, 製裁皆有尾形 (Nam Man truyện 南蠻傳, Tây nam di 西南夷).
2. Thể tài văn chương. ◇Nhan thị gia huấn 顏氏家訓: “Nghi dĩ cổ chi chế tài vi bổn, kim chi từ điệu vi mạt, tịnh tu lưỡng tồn, bất khả thiên khí dã” 宜以古之製裁為本, 今之辭調為末, 並須兩存, 不可偏棄也 (Văn chương 文章).