Có 1 kết quả:

chế tạo cục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xưởng đúc binh khí.