Có 1 kết quả:

cư cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ ăn mặc súng sính.