Có 1 kết quả:

phức tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ kép, có từ hai chữ trở lên ( chẳng hạn họ Tư Mã ).