Có 1 kết quả:

phức tả chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ giấy giúp viết thành hai hoặc nhiều bản giống hệt như nhau cùng một lúc, tức giấy than, giấy cạc bon ( Papier carbone ).