Có 1 kết quả:

phức quả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Thực vật học, chỉ loại trái cây có thể tách rời ra, giống như được ghép lại bởi nhiều trái nhỏ ( chẳng hạn quả của cây thông ).