Có 1 kết quả:

biển tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lòng dạ hẹp hòi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ hẹp hòi.

Một số bài thơ có sử dụng