Có 1 kết quả:

bao tự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên người ái phi của “U Vương” 幽王 nhà “Chu” 周. Để làm cho nàng cười, nhà vua đốt lửa (vốn dùng để báo hiệu triệu tập chư hầu khi có loạn), chư hầu chạy lại, hóa ra làm trò đùa cho “Bao Tự” 褒姒. Sau giặc “Khuyển Nhung” 犬戎 nổi dậy, vua Chu đốt lửa, không ai đến cứu nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người ái phi của U Vương nhà Chu, vì nàng mà nhà Chu nghiêng ngửa.

Một số bài thơ có sử dụng