Có 1 kết quả:

bao bái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa tế tự, lạy nhiều lần, gọi là “bao bái” 褒拜.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạy mà rập đầu nhiều lần.