Có 1 kết quả:

bao minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo vạt dài.