Có 1 kết quả:

bao xưng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khen ngợi, xưng dương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen ngợi.