Có 1 kết quả:

bao chương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Huy chương khen thưởng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Huy chương khen thưởng.