Có 1 kết quả:

bao lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen ngợi và dùng vào chức lớn.