Có 1 kết quả:

du y cam thực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ham mặc áo đẹp, tham ăn món ngon. ◇Sử Kí 史記: “Nông phu mạc bất xuyết canh thích lỗi, du y cam thực, khuynh nhĩ dĩ đãi mệnh giả” 農夫莫不輟耕釋耒, 褕衣甘食, 傾耳以待命者 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) Nông phu chẳng người nào không tháo bừa, ham mặc áo đẹp tham ăn món ngon, nghiêng tai nghe ngóng đợi xem số mệnh (ra sao). § Cũng nói là “cam thực du y” 甘食褕衣.