Có 1 kết quả:

đáp liên

1/1

đáp liên

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. túi thồ, hầu bao, túi bạc
2. áo vật