Có 1 kết quả:

xiêm nhu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo lót.