Có 1 kết quả:

bích tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nếp gấp ở quần áo.