Có 1 kết quả:

khâm tụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vạt áo và tay áo. Chỉ tình anh em, tình bạn bè thân thiết không rời.

Một số bài thơ có sử dụng