Có 1 kết quả:

lam lũ

1/1

lam lũ

phồn thể

Từ điển phổ thông

quần áo rách rưới bẩn thỉu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo rách rưới — Nghèo khổ rách rưới — Ta còn hiểu là cực khổ vất vả.