Có 1 kết quả:

tập phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cháu được ban chức tước nối tiếp ông cha.