Có 1 kết quả:

tập hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh úp phía sau lưng quân địch.