Có 1 kết quả:

tập kích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tập công 襲攻.