Có 1 kết quả:

tập kích

1/1

tập kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

tập kích

Từ điển trích dẫn

1. Đánh bất ngờ, đánh nhân khi đối phương chưa chuẩn bị.