Có 1 kết quả:

tập công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng binh đội đánh úp quân địch. Đoạn trường tân thanh : » Lễ tiên binh hậu, khắc kì tập công «.