Có 1 kết quả:

tập sát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lén rình giết người khác.

Một số bài thơ có sử dụng