Có 1 kết quả:

tập ấm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ việc con cháu các quan được hưởng chức tước của ông cha.