Có 1 kết quả:

tập hư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lén rình đánh vào lúc kẻ khác không phòng bị.