Có 1 kết quả:

tây vực

1/1

tây vực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vùng Tây Vực của Trung Quốc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất phương tây — Chỉ chung các nước chư hầu của Trung Hoa ở phía Tây.

Một số bài thơ có sử dụng