Có 1 kết quả:

tây cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tòa nhà lớn ở phía tây, dành cho các bà vợ vua ở — Chỉ bà Hoàng hậu.

Một số bài thơ có sử dụng