Có 1 kết quả:

tây thức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kiểu Âu Mĩ.