Có 1 kết quả:

tây dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ các nước Âu Mĩ.

Một số bài thơ có sử dụng