Có 1 kết quả:

tây cống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng thời xưa, phiên âm của Sài Gòn.

Một số bài thơ có sử dụng