Có 1 kết quả:

yếu bất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nếu không, nếu không như thế. ◎Như: “yếu bất, ngã môn hồi khứ bãi!” 要不, 我們回去罷!

Một số bài thơ có sử dụng