Có 1 kết quả:

yếu vụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc lớn lao, quan trọng.